페이지

2011년 11월 13일 일요일

마리린 몬로의 한국 방문 사진: Marilyn Monroe's Visit to KoreaMarilyn Monroe's Visit to Korea

 

YR 1954

 

¿øº» Å©±âÀÇ »çÁøÀ» º¸·Á¸é Ŭ¸¯Çϼ¼¿ä


 


  
 


 


 


 


 


 


 

with Bob Hope

 


 


 

¿øº» Å©±âÀÇ »çÁøÀ» º¸·Á¸é Ŭ¸¯Çϼ¼¿ä

 

 


 


 


 

 

 


 


 


 


 

 
6.25 µ¿¶õ¿¡ ÂüÀüÇÑ ¹Ì±ºº´»çµé¿¡°Ô À§¹® °ø¿¬À» ÆîÄ¡´Â ¸¶¸±¸° ¸Õ·Î -1954³â 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


  

 

댓글 없음: